1 Botoa | 1890 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 3112 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
2 Botoak | 3655 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
2 Botoak | 2330 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
3 Botoak | 3733 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 1836 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]