1 Botoa | 3026 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 2260 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 1845 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 1759 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
2 Botoak | 3571 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
2 Botoak | 3496 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]